Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Politikaları

SY D1.01 ÇEVRE POLİTİKASI   Herakles Termal Otel olarak çevre konusundaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sürdürülebilir yönetim yoluyla çevremizin korunmasına, muhafaza edilmesine ve geliştirilmesine inanıyoruz. Aşağıdakilere olan sürekli bağlılığımızla çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltır, en aza indirir ve yönetiriz:   - Eğitim/öğretim ve iletişim yoluyla olumsuz etkimizi azaltmak ve doğal kaynaklarımızı korumak. - Sağlam çevresel amaç ve hedefler belirleyin. Çevre yöneticisi bir gözden geçirme sürecini yönetir, sonuçları ölçer ve başarıları üst yönetime raporlar. Bu, en azından yılda 1 kez yapılır. - Mevcut mevzuatın otel genelinde uygulanmasını sağlamak için yürürlükteki tüm çevre yasalarına, mevzuata ve düzenlemelere uymak. - Kimyasalların ve diğer tehlikeli maddelerin kullanımını azaltarak kirliliği en aza indirin. - Su tüketimini, enerjiyi ve atık üretimini en aza indirmeyi hedefliyoruz. - Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve yerel toplumun çevre bilincini, Çevre Politikalarımızdan haberdar ederek ve onları da benimsemeye teşvik ederek artırmak. - Mümkün ve uygulanabilir olan yerlerde yerel ürün ve hizmetleri "Çevresel Satın Alma Politikamıza" uygun olarak satın almak. - İş etkisinin en aza indirilmesini sağlamak için, En İyi Sürdürülebilirlik Uygulamaları Örneklerine uygun olarak yapılması ve yapılmaması gerekenleri uyguluyoruz. - Toplumumuz, gelecek nesiller ve kendimiz için her zaman temiz, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çevre sağlamaya çalışacağız.   SY B3.01 SATIN ALMA POLİTİKASI   - İşletmeye ürün alımlarında tercih edeceğimiz ürünlerin fiyat ve kalite standartları açısından çok daha iyi bir alternatif olmadığı takdirde   - İşletmemizde elektrikli cihaz alımlarında, elektrik kullanım tipinin A - C sınıfı olmasına dikkat edilmektedir.   - İşletmemizin yaptığı alımlarda öncelikli olarak yerel tedarikçilerin kullanılması şayet yerel tedarikçiler ile diğer tedarikçiler arasında önemli fiyat ve kalite farklı var ise diğerlerinin tercih edilmesi öngörülmüştür.   - İşletmemizin yapacağı alımlarda alınacak ürünün çevreye duyarlı ve tasarruflu ürünler olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Alımı yapılan bütün ürünlerin kalite standartlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Alım yapılan tedarikçiden (ilk alım yapıldığı anda) kalite belgeleri talep edilmelidir.   - İşletmemize yapılacak olan alımlarda büyük ölçeklerde, büyük ambalajlı, geri dönüştürülebilir ve mümkün oldukça az atık çıkaran ürünler göz önünde bulundurulmalıdır.   - İşletmemizin bundan sonraki dönemlerde alacağı iklimlendirme cihazlarında R22 gibi zararlı gazlar kullanan cihazları tercih etmemesi ve çevreye duyarlı gaz kullanan, A ve B sınıfı elektrik tasarrufu sağlayan cihazları tercih etmesi öngörülmüştür.   - R22 içeren ekipmanlar yasal değişim süreleri/amortisman ömürleri göz önüne alınarak değişim planına alınmıştır.   - Sürdürülebilir şekilde üretilmiş/sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmış, Çevre açısından sürdürülebilir, Adil Ticaret/Organik/FSC/MSC, vb. ürünler işletmemiz için tercih sebebidir.   SY A5.01 ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI   Herakles Termal Otel, çocukların korunması için üzerine düşeni yapacağını taahhüt eder. UNICEF tarafından beyan edildiği şekliyle çocuk haklarını, özellikle de aşağıda belirtilenleri destekliyoruz.   - Her çocuğa, çocukluğunun sömürüden ya da yetişkinlerin sahip oldukları sorumluluklardan muaf bir zaman olmasını teminen dinlenmesi ve oyun oynaması için ekstra bakım, koruma ve imkanlar sağlanmalıdır. - Her çocuğun mümkün olduğunca sağlıklı olmak adına sağlık hizmetine, temiz suya, besleyici gıdalara ve güvenli bir ortama sahip olma hakkı bulunmaktadır. - Her çocuğun kişiliğini, yeteneklerini ve becerilerini tam anlamıyla geliştirebilmek için eğitim alma hakkı bulunmaktadır. - Tüm çocuklar etnik kökenleri, cinsiyetleri, inançları, becerileri veya aile geçmişlerine bakılmaksızın aynı haklara sahiptirler. Yine de her gün çocuklar, aynen yetişkinler gibi, çeşitli nedenlerden dolayı ayrımcılıkla karşılaşabilmektedirler. - Her çocuk yaşına ve olgunluğuna bağlı olarak kendisini etkileyen konularda söz hakkına sahip olmalı ve düşünceleri ciddiye alınmalıdır. - Cinsel istismar dahil çocuk istismarının her türü otel sınırları dahilinde yasaktır.   SY A4.01 Personel Politikası   1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimat gereklilikleri Herakles Termal Otel'de çalışan tüm personele uygulanmalıdır.   2. MEVZUAT ŞARTLARI Bu talimatta; o Ulusal yasalara, o Diğer ilgili yasalara, o Şirketin uymakla yükümlü olduğu diğer gerekliliklere, o ILO Sözleşmelerine, o Uluslararası Çocuk Hakları Anlaşmasına, o İnsan Haklan Evrensel Bildirgesine, o Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine uyulmaktadır.   3.TANIMLAR o Çocuk (C): 16 yasın altındaki kişidir. o Genç Çalışan (GC): Çocuk tanımındaki yası geçmiş, 18 yasını doldurmamış çalışan o Çocuk çalışan (CC): ILO Tavsiyesi 146 dışında, yukarıdaki çocuk tanımındaki yaş(lar)ın altındaki çalışan çocuklar. o Zorla çalıştırma: Bir kişiden kendi isteği dışında, herhangi bir ceza tehdidi altında sağlanan işlerin veya hizmetlerin tümü.   4. UYGULAMA 4.1. ÇOCUK ÇALIŞTIRMA Herakles Termal Otel tesisimiz; o Çocuk çalıştırmasına izin vermez ve çocuk çalıştırmayı desteklemez.   4.2. ZORLA ÇALIŞTIRMA Otelimiz zorla çalıştırmayla ilişkili olacak bir faaliyette bulunmaz ve böyle bir faaliyeti desteklemez. Ayrıca çalışanlar şirkette çalışmaya başlayabilmek için kimlik, pasaport veya "depozit" emanet etmeye zorlanmazlar.   4.3. SAĞLIK VE GÜVENLİK Otelimiz, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürmekte ve iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanından destek almaktadır. Kazaların oluşmasını ve oluşması halinde de yaralanmaları engelleyecek yeterli önlemleri alınmakta, iş çevresine özgü tehlikelerin nedenlerini belirleyebilmek amacıyla risk analizleri yapılmıştır.   o İş sağlığı ve iş güvenliği (İSG) gerekliliklerini geçerli bir şekilde uygulamak ve tüm çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu olmak üzere, İSG kurulu oluşturmuştur. o Bütün çalışanların (yeni veya eski) düzenli olarak İSG konusunda eğitim alması sağlanmakta ve bunun kayıtları tutulmaktadır. o İSG'yi tehdit eden unsurları tespit edilmekte, ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılmakta ve çözüm için sistemler geliştirilmektedir. o Çalışanlar için temiz duşlar, içme suyu, yemek, ulaşım imkanları sağlanmış ve yiyecek üretimi ve sunumu yapılan yerlerin sağlıklı ve temiz şartlarda olması sağlanmaktadır. o Çalışanlarımıza lojman sağlanmakta; Lojmanların temiz ve güvenliği rutin olarak takip edilmektedir.   4.4. ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI Otelimiz, o Çalışanların kendi seçimleriyle sendika kurma ve katılma hakkına ve toplu sözleşme hakkına saygı göstermektedir. o Personel temsilcilerinin işyerindeki üyelerine ulaşmalarını ve ayrımcılığa tabi tutulmamalarını sağlamaktadır.   4.5. AYRIMCILIK İşe alma, tazminat, eğitim, ödüllendirme, isten çıkarma veya emekliye ayırmada, ırk, kast, milli köken, din, engellilik, cinsiyet, cinsel tercihler, dernek veya sendika üyeliği veya siyasi kimlik gibi konularda kesinlikle ayrımcılık yapılmamaktadır. Çalışanların ırk, kast, milli köken, din, engellilik, cinsiyet, cinsel tercih, dernek veya sendika üyeliği veya siyasi kimlikleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamalarına veya gereklilikleri yerine getirmelerine müdahale edilmemektedir.   4.6. DİSİPLİN UYGULAMALARI Herakles Termal Otel, bedensel cezalandırma, zihinsel veya fiziksel baskı veya sözlü kötü muamele yapmaz, bunları desteklemez.   4.7. PERSONEL ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ o Otelimizdeki tüm çalışanlar şikayetlerini ve önerilerini insan kaynakları ve eğitim departmanına yapabilmekte, personel şikayetini ve önerisini nereye bildireceği konusunda bilgilendirilmektedir. o İnsan kaynakları ve eğitim departmanı tarafından aylık olarak personel memnuniyet anketleri dağıtılmakta ve bu anketler aylık olarak değerlendirilmektedir. Personel bu anketlerde de öneri ya da şikayetlerini dile getirebilmektedir. o Ayrıca 6331 sayılı İş güvenliği Kanunu kapsamında otelimizde personellerin yaptığı oylama ile 3 çalışan temsilcisi seçilmiştir. Personellerimiz çalışan temsilcilerine çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği konularında şikayet ya da önerilerini sunabilmektedir. Çalışan temsilcileri alınan şikayet ve önerileri İş güvenliği kuruluna bildirmekle yükümlü olup kurul tarafından bu öneri ve şikayetler değerlendirilmektedir.   4.8. ÇALIŞMA SAATLERİ o Çalışma saatleri konusunda yürürlükteki yasalara uyulmaktadır. Haftada 45 saatten fazla çalıştırılmaz (çalışma durumunda mesai ücreti ödenir) ve haftada en az bir gün izin verilir. o Fazla mesai saatlerinin (haftada 45 saati aşan zamanın) haftada 12 saatten fazla olmaması sağlanmaktadır ve fazla mesai ücreti her zaman daha yüksek ödenmektedir. o İş Kanunu'na göre 1 yılını doldurmuş olan çalışanların kanun tarafından belirtilen gün sayısına göre yıllık izin hakları verilmektedir.   4.9. ÜCRETLENDİRME o Maaşlar yasal asgari standardı ve çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede belirlenmektedir. o Disiplin uygulamaları nedeniyle maaşlardan kesinti yapılamaz. o Maaşların personelin otelin belirlemiş olduğu banka hesabına yatırılması seklinde ödenmesi sağlanmaktadır.   SY A4.02 ÇALIŞMA VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI   Herakles Termal Otel, çalışma ve insan hakları konularının aşağıdakilere bağlılıkla ele alınmasını sağlar:   - Tüm çalışanlar yerel istihdam yasalarına dayanan yazılı bir sözleşme almalıdır. - Tüm çalışanlar sigortalı olmalı ve tam tıbbi bakım verilmelidir. - Çalışma saatleri ulusal istihdam yasalarına uygun olmalıdır. - Tüm çalışanlar şunları almalıdır: ücretsiz üniforma, ücretsiz çamaşırhane, günde 2 ücretsiz yemek ve konaklama. - Tüm çalışanlar, yeni personel için doğru tanıtım oryantasyon bilgilendirmesini almalıdır. - Tüm çalışanlar doğru eğitimi almalı ve becerilerini geliştirme ve kariyerlerinde ilerleme fırsatına sahip olmalıdır. - Tüm çalışanlara saygıyla, adil davranılmalı ve ASLA herhangi bir yıldırma veya tacize maruz bırakılmamalıdır. - Tüm çalışanlar, istihdam, gelişme, ilerleme, kendini ifade etme ve kendini temsil etme konularında adil ve ayrım gözetmeksizin eşit fırsatlara sahip olmalıdır. - İşe başlamak için asgari yaş 18'dir. - Disiplin prosedürü ülkenin yerel mevzuatına göre uygulanır. Duyurusu, İnsan Kaynakları ilan panosunda olmalıdır. - Çalışanların bir çalışan derneği veya komitesi oluşturmasına izin verilir. - Çalışanlar, isterlerse bir sözcü seçmelerine izin verilir. - Çalışanların, istihdamla ilgili konuları tartışmak için işyerinde, çalışma saatleri içinde birlikte toplantılar planlamalarına izin verilir. - Çalışanların, yönetimin katılımı olmadan toplantılar düzenlemesine ve yürütmesine izin verilir.   SY A1.02 TOPLULUK KATILIMI POLİTİKASI   Herakles Termal Otel, yerel topluluğumuzla saygı ve karşılıklı desteğe (uygun olduğunda) dayalı olumlu ilişkiler kurmaya istekliyiz. Temel olarak aşağıdakilere inanıyor ve başarmak için çalışıyoruz: - Yerel toplumun katılımı ve güçlendirilmesi her zaman teşvik edilir ve desteklenir. - Yerel ve yerli topluluklarla uğraşırken fikri mülkiyet haklarına, kültüre ve geleneklere saygı duyuyoruz. - Yerel halkın ve yerli toplulukların, işe alım, istihdam, satın alma ve ihale süreçleri veya tedarikçiler ve tüccarlar gibi alanlarda bireyler veya topluluklar olarak ayrımcılığa maruz kalmamasını sağlıyoruz. - Yerel tedarikçiler için göreceli tercihler sağlıyoruz. - Her zaman asgari niteliklerin karşılandığı yerel topluluktan kaynak kiralamak için göreceli tercihler sunuyoruz. - Misafirlerimizi yerel halkı görmek ve yerel gelenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için gezilere çıkmaya teşvik ediyoruz. - Otel, halkın su kaynaklarına, diğer temel kaynaklara veya hizmetlere erişimini asla engellemez. - Yerel topluluğun atanmasına ve istişaresine, onları etkileyebilecek herhangi bir gelişmeyi planlarken, görüşlerini dikkate almaya ve bunlara cevap vermeye kararlıyız. Yerel topluma olası etkileri olan gelişmelerin ön değerlendirmesini yapıyoruz. - Mümkün olduğunda yerel hizmetlere veya ürün sağlayıcılarına öncelik veren bir iç satın alma politikasının geliştirilmesi. - Otel mümkün olduğunca yerel tedarikçileri kullanmalıdır. Kesinlikle balık, et, sebze, meyve vb. İçin - Otel, rehberler, pazarlar ve el sanatları önererek diğer yerel ürün ve hizmetleri konuklara tanıtmalıdır. - Otel her zaman topluma normalde mevcut olmayan hizmetler veya tesisler sağlamaya çalışmalıdır. - Otel, doğrudan katkı veya yerel bir turizm meclisine katılarak yerel ortak alanları, altyapıyı veya kamu hizmetleri için yerleri korumaya çalışmalıdır. Bu faaliyetler resmi bir yazılı belgeye kaydedilmelidir. - Otel, müşterileri destinasyonu keşfetmeye teşvik etmelidir. - Konaklama yerindeki tesislerimizden biri veya birkaçı yerleşik olmayanlara (yerel halk dahil) sunulduğunda, bu tesisi kullanmada konaklama yeri sakinlerinden farklı muamele görmez. - Her zaman kamusal alanlara/yollara erişim haklarının olduğu yerlerde; hiçbir zaman engeller, işaretler veya kamuya açık erişim haklarını engelleyen diğer kontrolleri eklemeyiz.   SY A1.01 SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI   - Herakles Termal Otel, tüm çalışanları, taşeronları, ziyaretçileri ve misafirleri için sağlıklı, tehlikesiz bir ortam sağlamayı TAAHHÜT eder. - Çeşitli iş tehlikeleri ile ilgili tüm Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), çalışanlara, taşeronlara, ziyaretçilere ve misafirlere (gerektiğinde) sunulmalıdır. - Uygun olduğunda, güvenlik talimatları konuklara ve personele, ilgili yerlerde, yani Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler (yani, kendi güvenliğiniz için lütfen yapmayın...- vs.) bildirilmelidir. - Herakles Termal Otel, konuk odası kapılarının arkasına yazılmış, en azından aşağıdakileri içerecek şekilde özel bir yangın ve acil durum güvenliği politikasına sahip olmalıdır; güvenli yönler, acil durum çıkışları ve bir toplanma noktası. - Asansörlerde, acil bir durumda veya "refakatsiz çocuklar" tarafından yetişkin olmadan "kullanılmamasını" tavsiye eden uyarı işaretleri bulunmalıdır. - Sağlık ve güvenlik politikası, hem yeterli hem de etkili olduğundan emin olmak için en az yılda bir kez veya gerekirse (yani bir kazadan ya da ramak kala olaydan sonra) daha sık gözden geçirilmelidir. - Herhangi bir kazadan ya da ramak kala olaydan sonra ve uygulanabilir olduğunda, otel bir analiz yapmalı ve uygun önleyici / düzeltici önlemleri uygulamalıdır. İşletmenin tüm yönleri bu politikaya uygun olarak dikkate alınmalıdır.   Yönetim Kurulu Başkanı LEVENT ALTUNTAŞ

HEMEN ARA   |   WHATSAPP
Bu siteyi kullanarak, sitede çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri sadece trafiği analiz etmek için kullanırız.    Daha Fazla Bilgi   |   Kabul Et ve Gizle